Deze begrippenlijst bevat een korte uitleg van de in de toetspagina voorkomende begrippen. De begrippen zijn uitgewerkt aan de hand van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics van Andy Field.1

Normale verdeling: Een normale verdeling is een verdeling die één top heeft, symmetrisch is en geen outliers heeft. In de verdeling komen de waarden rondom het gemiddelde het meest voor. Hoe verder de waarden van het gemiddelde af zijn, hoe minder ze voorkomen.

Gemiddelde: Het gemiddelde is een maat waarmee een variabele beschreven kan worden. Het gemiddelde wordt berekend door de som te nemen van alle geobserveerder waarden en deze te delen door het aantal geobserveerde waarden, i.e. $ $  1. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.